Über Euroflorist

Sık Sorulanlar

Sýkça Sorulan Sorular

Bu Gördüðüm Resimdekinin Aynýsýmý Gider?
Sitedeki ürünlerinin tamamý kendi ürün resimlerimizdir. Gördüðünüz ürünün aynýsý teslim edilir. Diðer þehirlere göndereceðiniz sipariþler üyesi olduðumuz Ýnterflora garantisindedir ve benzerleri gönderilir. Yurtdýþý ürünlerinde ise ayný þekilde Interflora ilgili ülke üyeleri tarafýndan benzerleri gönderilir.

Beðendiðim Ürünün Rengini Deðiþtirebilirmiyim ?
Stoklarýmýzda bulunmasý durumunda, beðendiðiniz ürünün rengini deðiþtirebilirsiniz. Sipariþiniz öncesinde bize ulaþýp, ilgili yan malzemenin yada çiçeðin renginin stoklarda mevcut olup olmadýðýný öðrenebilirsiniz. Bunun için ekstra ücret alýnmamaktadýr.

Verdiðim Sipariþ Bilgilerini Nasýl Kontrol Edebilirim ?
Verdiðiniz sipariþ bilgilerini sipariþ onay sayfamýzda görüntülenmektedir ve ayrýca e-posta adresinize sipariþ detaylarýnýz gönderilmektedir.

Verdiðim Sipariþ Bilgilerini Nasýl Deðiþtirebilirim ?
Bizi telefonla arayabilir veya e-posta gönderebilirisiniz.

Ödemelerimi Nasýl Yapacaðým ?
Ödemelerinizi kredi kartý (Master veya Visa) veya havale/eft ile yapabilirsiniz. Ayrýntýlar için Ödeme linkini týklayýnýz.

Yol Ücreti Ödemem Gerekiyormu ?
Yurt içi merkezler ve Yurt dýþýndaki merkezlere olan sipariþlerinizde ekstra yol ücreti almamaktayýz. Ancak Sitemizde belirtilen fiyatlar sadece merkezlere olan fiyatlarýdýr, buraya baðlý bulunan ilçe ve köylere daðýtým yapýlýrken mesafeye göre yol ücreti alýnmaktadýr, yol ücterleri verilen yerle irtibat saðlayarak mesafe ye göre yol ücreti tespit edilecektir. Ayrýca firmamýz daðýtýmý yapýlamayacak olan bölgelere çiçek sipariþini göndermeme hakkýna sahiptir, bu durumlarda mutlaka müþteriye bilgi verilmektedir.

Alýcý Adreste Bulunamazsa Ne Yapýyorsunuz ?
Yerlerinde bulunamayan alýcýlarýn çiçekleri evlerde yan komþu daireye veya apartman görevlisine, sitelerde güvenlik görevlilerine, iþ yerlerinde bölüm arkadaþlarýna, hastane ve otellerde ise resepsiyon görevlilerine, askeri hastanelerde ve kurumlarda nöbetçi subaylar veya erlere isim soyadý alýnarak teslim edilir.

Teslimattan Önce Alýcýyý Arýyormusunuz ?
Aksi belirtilmedikçe aramýyoruz. Eðer adreste bulunamaz yada yanlýþ adres verilmesi durumunda teslimatý gerçekleþtirmek için alýcýyý arýyoruz.

Sipariþim Ýstediðim Tarih ve Saatte Gidermi ?
Sipariþiniz istediðiniz tarih ve saate gider. Düðün ve Cenaze gibi saate baðlý teslimatlarda gerçekleþtirmekteyiz bu gibi durumlarda saatini vermeniz gerekmektedir. Ancak belirtilen teslim saatlerinde hava þartlarý, trafik, arýzalar, yol çalýþmalarý ve beklenmeyen araç arýzalarýndan kaynaklanacak sorunlarla ilgili gecikmelerden dolayý teslimat þartlarýndaki zaman deðiþebilmektedir.

Alýcý Sipariþin Kimden Geldiðini Bilmeden Sipariþ Verebilirmiyim ?
Gönderen belli olmadan çiçek sipariþi verebilirsiniz. Bunun için sipariþ formundaki "Adým Alýcýdan Gizlensin" kutucuðunu iþaretleyiniz. Koþullar için "Teslimat Þartlarý" bölümünü okuyunuz.

Alýcý Çiçeði Kabul Etmezse Ne Olur?
Alýcý çiçeði kabul etmezse çiçek firmaya geri getirilir. Gönderen 1 hafta içerisinde firmamýzdan alabilir yada eksta nakliye ücreti ödeyerek baþka bir adrese gönderebilir. Para iadesi mümkün deðildir.

Sipariþimin Teslim Edildiðini Nasýl Öðrenebilirim ?
Sipariþ Takibi bölümünden öðrenebilirsiniz, ayrýca teslim edildiðinde e-posta adresinize bilgi gönderilir. Teslim bilgisi istanbul sipariþlerinizde hemen, yurt içi sipariþlerinizde 1 gün içinde iletilir. Yurt dýþý sipariþlerinizde teslim bilgisi ek ücrete tabidir. Ek ücret 15 TL dir.